Kpss’de Neler Değişti

ÖSYM Başkanı Ali  Demir, lisans düzeyinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) testlerindeki  konu ve dağılımlarının güncellendiğini bildirdi.

Demir, lisans düzeyinde yapılacak KPSS  testlerindeki konu ve dağılımlarıyla ilgili akademisyenlerin önerileri ve Devlet  Personel Başkanlığının görüşleriyle güncelleme yapıldığını belirtti.
Tüm alanlarda yeni eğitim programları doğrultusunda, üniversitelerde  okutulan derslerin düzenlemeyle kapsam içine alındığını vurgulayan Demir,  “Programlara yeni eklenen ya da kapsamı değişen dersler nedeniyle testte yer  alacak soruların konu dağılımları yani yüzdeleri de bu düzenlemeyle güncellendi.  Mevcut konu dağılımları, yükseköğretimdeki derslerin çeşit ve ağırlıklarının  değişmesiyle güncelliğini yitirmişti. Bunun için de düzenlemeye gittik” diye  konuştu.
Demir, ortaklık içeren konu gruplarının ağırlığının da azaltıldığını  ifade ederek, konu dağılımlarının güncel yüksek öğrenim mevzuatına uyarlandığını  kaydetti.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne ilişkin daha önce örnek sorular  hazırladıklarını anımsatan Demir, bu kapsamda da güncelleme yaptıklarını ve testi  en kısa zamanda ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlayacaklarını söyledi.
-Test konularının ağırlıkları-
ÖSYM’nin düzenlemesine göre, KPSS’de uygulanacak Genel Yetenek Testi  sözel bölümünün ağırlığı yüzde 50 olacak. Bu bölümde sözel akıl yürütme  (muhakeme)becerileri, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorular  yöneltilecek.
Sayısal bölümde ise sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme)  becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alacak. Bu bölümün ağırlığı da yüzde 50  olacak.
Genel Kültür bölümünde de Tarih bölümünün ağırlığı yüzde 45, Türkiye  coğrafyasının ağırlığı yüzde 30, temel yurttaşlık bilgisinin ağırlığı yüzde 15,  Türkiye ve dünyayla ilgili genel kültürel ve güncel sosyoekonomik konuların  ağırlığı yüzde 10 olacak.
Tarihte, Anadolu Selçuklu Devleti ve öncesindeki Türk devletlerinden  yüzde 5, Osmanlı Devleti’nden yüzde 15, Atatürk İlke ve İnkılapları’ndan yüzde  20, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’nden yüzde 5 ağırlığında sorular yönetilecek.
Türkiye coğrafyasında ise sorularda Türkiye’nin fiziki özellikleri yüzde  12, Türkiye’nin beşeri özellikleri yüzde 5, Türkiye’nin ekonomik özellikleri  yüzde 13 ağırlığında yer alacak.
Temel yurttaşlık bölümünde ise hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku,  anayasa ile idare konularında yüzde 5’er ağırlığında soru yöneltilecek.
Eğitim Bilimleri soruları
Eğitim Bilimlerinde ise öğrenme psikolojisi ile öğretim ilke ve  yöntemlerinde yüzde 20’şer, gelişim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme  ile  rehberlik ve özel eğitim alanlarında yüzde 15’er, program geliştirme, sınıf  yönetimi ile öğretim teknolojileri ve materyal tasarımında ise yüzde 5’er  ağırlığında soru bulunacak.
Hukuk alanında ise ağırlıklar, Anayasa hukukunun yüzde 10, idare hukuku  ve idari yargı, ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra  ve iflas hukukunun yüzde 15’er olacak.
İktisatta da iktisadi doktrinler tarihi yüzde 5, mikro iktisat yüzde 30,  makro iktisat yüzde 25, para-banka-kredi, uluslararası iktisat, kalkınma ve  büyüme ile Türkiye ekonomisi yüzde 10’ar ağırlığında yer alacak.
İşletmede temel kavramlardan yüzde 10, işletme yönetimi ve üretim  yönetiminden yüzde 25’er, pazarlama yönetimi ve finansal yönetim yüzde 20’şer  ağırlığında soru yöneltilecek.
Maliye testinde, maliye teorisi yüzde 10, kamu gelirleri, kamu giderleri,  kamu borçları, bütçe, vergi hukuku ve maliye politikasından yüzde 15’er  ağırlığında sorular gelecek.
Muhasebede, soru ağırlığı genel muhasebeden yüzde 65, mali tablolar  analizinden yüzde 15, ticari aritmetik ve ihtisas muhasebesinden yüzde 10’ar  olacak.
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testinde, iş ve sosyal güvenlik  hukukunda yüzde 55 ağırlığında soru bulunacak. Bu test içinde yer alan iş hukuku  ve teorisinden yüzde 20, sosyal güvenlik hukuku ve teorisinden yüzde 25, sosyal  politikadan yüzde 10 ağırlığında soru yer alacak. Çalışma ekonomisinden soru  ağırlığı ise yüzde 30 olacak. Çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisi soru  ağırlığı da yüzde 15.
Ekonometride de ekonometrik tahmin ve tahmin ediciler, tahmin  sonuçlarının ekonomik ve istatiksel olarak değerlendirilmesi hipotez testleri,  güven aralığı, ikili (kukla) değişkenler, ikili açıklayıcı ve ikili bağımlı  değişkenler, otokorelasyon (içsel bağıntı), farklı yayılım (değişen varyans),  model tanımlama ve tanımlama hataları, eşanlı denklem sistemleri, zaman serisi  modellemesi yüzde 10’ar ağırlıkta yer alacak. Öngörü, kısmi regresyon ve  korelasyon, çoklu doğrusal bağlantı ve dinamik ekonometri, dağıtılmış gecikme ve  otoregresif modeller yüzde 5’er ağırlığında bulunacak.
İstatistik testinde ise olasılık ve stokastik süreçler, matemetiksel  istatistik ve uygulamalı istatistik yüzde 15’er, yöneylem araştırması, zaman  serileri, parametrik olmayan testler yüzde 5’er, deney tasarımı ve varyans  analizi, örnekleme, regresyon analizi, çok değişkenli analizler yüzde 10 yer  alacak.
Kamu yönetiminde siyaset bilimi, anayasa, kentleşme ve çevre sorunları  yüzde 15’er, yönetim bilimleri ve kamu politikası yüzde 20’şer, Türk siyasi  hayatı (Osmanlı’dan günümüze siyasi olaylar) yüzde 10 ve sosyoloji yüzde 5  olacak.
Uluslararası ilişkiler de uluslararası ilişkiler teorisi yüzde 20,  uluslararası hukuk yüzde 25, siyasi tarih, uluslararası güncel sorunlar, Türk dış  politikası yüzde 15, uluslararası örgütler yüzde 10 yer alacak.
 -Öğretmenlik alan bilgisi testi-
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde ise alan bilgisinin ağırlığı yüzde 80,  alan eğitimin ağırlığı yüzde 20 olacak.
Türkçe öğretmenliği alan bilgisi testinde, anlama ve anlatma teknikleri  yüzde 24, dil bilgisi ve dil bilimi yüzde 16, çocuk edebiyatı, Türk halk  edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ile edebiyat bilgi ve  kuramları yüzde 8’er ağırlığında bulunacak.
Fen bilimleri testinde, fizik yüzde 24, kimya yüzde 22, biyoloji yüzde  22, yer bilimi, astronomi ve çevre bilimi yüzde 4’er; Türk dili ve edebiyatı  öğretmenliğinde eski Türk dili ve yeni Türk dili yüzde 26, yeni Türk edebiyatı,  eski Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı yüzde 18’er, ilköğretim matematik  öğretmenliğinde analiz yüzde 28, cebir ve geometri yüzde 18’er, uygulamalı  matematik yüzde 16 ağırlığında yer alacak.
Sosyal bilgiler öğretmenliğinde, tarih yüzde 28, coğrafya yüzde 20,  siyaset bilimi yüzde 8, diğer sosyal bilim alanları (Sosyal Bilgilerin Temelleri,  Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim  Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim,  Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme) yüzde 24 ağırlığında olacak.
Tarih öğretmenliğinde, tarih metodu ile XX. yüzyıl Türk ve dünya tarihi  yüzde 8, eski çağ tarihi yüzde 4, İslamiyet öncesi Türk tarihi yüzde 10, orta çağ  İslam tarihi, Türkiye cumhuriyeti tarihi, genel dünya tarihi yüzde 12, Osmanlı  tarihi yüzde 14 ağırlığında bulunacak.
Coğrafya öğretmenliğinde, fiziki coğrafya ile beşeri ve ekonomik coğrafya  yüzde 30, bölgeler ve ülkeler yüzde 20; fizik öğretmenliği, mekanik, elektrik ve  manyetizma ile modern fizik yüzde 20’şer, madde ve özellikleri ile dalgalar ve  optik yüzde 10’ar; kimya öğretmenliğinde analitik kimya, anorganik kimya, organik  kimya, fizikokimya yüzde 20’şer; biyoloji öğretmenliğinde ise hücre ve  metabolizma ile genetik ve evrim yüzde 16’şar, bitki biyolojisi, ekoloji yüzde  10’ar, insan ve hayvan biyolojisi yüzde 20, canlıların sınıflandırılması yüzde 8  olacak.
Matematik öğretmenliğinde (lise), analiz yüzde 24, cebir ve geometri  yüzde 16’şar, uygulamalı matematik yüzde 24, İngilizce, Fransızca ve Almanca  öğretmenliğinde dil yeterliliği yüzde 50, dil bilim yüzde 16, edebiyat yüzde 14,  din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde Hz. Muhammed’in hayatı ve sünneti,  İslam ahlakı, estetiği ve felsefesi, Kur’an-ı Kerim’in muhtevasını anlama yüzde  12, temel dini bilgiler (İslâm, iman esasları ve ibadetleri) yüzde 16,  Günümüz Türkiye’sindeki İslam mezhep ve yorumları yüzde 4, din bilimleri (din  sosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi, din eğitimi, din felsefesi) yüzde 24  ağırlığında olacak.

Bu Yazı İle Alakalı Yazılar:

Benzer Yazılar »

17 Yorum Kpss’de Neler Değişti

 1. tuğba
  / Reply

  hocam saon 4 ay kaldı ve ben tarihte sıfırım netteki videolardan bi kaç zamandır tarih çalışıyorum ama sizin 2014 kpss tahminlerinize nasıl ulaşabilirim. ve en kısa zamanda tarih akılda nasıl kalıcı hale gelir.bunun bi yöntemi var mı not mu tutmalıyım .

 2. gökhan
  / Reply

  Hocam Tarihi sizinle sevdim.İyiki varsınız.

 3. özlem
  / Reply

  hocam balyoz 2013 ile 2014 arasında fark var mı yoksa basım yıllarımı farklı sadece :)

 4. emre
  / Reply

  hocam merhabalar. uzaktan eğitim videolarınızı izledim birşey sorcağım. anlattıgınız yerler sadece bıze yeterlımıdır yoksa farklı kıtaplarda farklı seylerde var altı cızıle cızıle vurgulanmıs ama sızın anlatmadıgınız seyler bunlar. 2 3 kaynaga bakıncada kafam gıdıo bırı cok ayrıntı bırı orta bırı sızın anlattıgınız gıbı.. napcam bılemıyorum bana tarıhte yuksek netler lazım cok yuksek netler

 5. Fuat
  / Reply

  Merhaba sayın hocam, tarihini bilmediğim bir videonuzda denk geldim, “Osmanlı’nın kuruluş ve yükselişi müfredatta yok.” demiştiniz, 2014 KPSS’de hangi konular olacak detaylı bir açıklama yapabilir misiniz? Teşekkürler…

 6. gökhan yoruç
  / Reply

  merhaba hocam bir sorum olacak 2013 kpss için ihtiyaç uzaktan eğitim’de yer aldınız mı yoksa son olarak 2012 kpss hazırlık videolarında mı yer almıştınızz?

  • Hakan DEDE
   / Reply

   hayır yer almadım

 7. sevtap
  / Reply

  hocam 2014 de size uzaktan eğitimle ulaşmak istiyoruz lütfen bizi kırmayıp bir program ayarlayım lüttfeeennnn:((((

 8. bedia
  / Reply

  merhaba ocam site çok güzel olmuş ellerinize sağlık. hocam ben şu an denizlide ikamet etmeteyim .Ankarada iken sizin derskerinizide katılmıştım.tavsiye edebileceğiniz dershane varmı, ve uzaktan eğitim derslerinize nasıl katılabilirim bilgi verebilirmisiniz?

  • Hakan DEDE
   / Reply

   Su an bir uzaktan egitim programim yok. Cekebilirsem 2014 tarih videolarini sistem yukluycem. Ancak yilbasindan onca hazir olmasi zor ihtimal

 9. Murat EVCİN
  / Reply

  Merhabalar Hocam ;

  Lise ve önlisans sorularıda lisans sınavının hazırlanma şekliyle aynı olacak.

  Yukarıda da yazdığınız gibi Kpss 2013 Lisans sınavının konu dağılımdaki değişiklik Kpss 2014 Ortaöğretim ve önlisans sınavını kapsayacak mı ?

  • Hakan DEDE
   / Reply

   Lisans ortapgretim ve onlisans soru sistemi ayni zorluk dereceleri farkli olacak

 10. NURGÜL AYKAN
  / Reply

  HOCAM MERHABALAR … ÖNCELİKLE DEĞİNMELİYİM Kİ BÖYLE BİR SİTE DÜZENLEMİŞ OLMANIZ ÇOK MUHTEŞEM OLMUŞ … SİZİ UZAKTAN EĞİTİM VİDEOLARINIZDAN TANIDIM VE TAKİP ETTİM … BU SENEDE MEVCUT MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE UZAKTAN EĞİTİM VİDEOLARINIZ OLACAK MIDIR ? VE BUNLARA NASIL ULAŞABİLECEĞİZ ? İDEALİST BİR İNSANSINIZ YOLUNUZ VE BAHTINIZ AÇIK OLSUN HOCAM . SAYGILAR …

 11. koray BODUROĞLU
  / Reply

  teşekkür ederim hocam

 12. Hakan DEDE
  / Reply

  Sevgili Koray lise ve önlisans sorularıda Lisans sınavının hazırlanma şekliyle aynı olacak. Yalnız unutulmamalı ki lisans sınavında bahsedilmemiş olsa bile Meb müfredatından da yararlanılmıştır.

 13. koray BODUROĞLU
  / Reply

  Merhaba hocam.
  Site güzel olmuş elinize sağlık. makalede konuların yüksek öğretime göre düzenlendiğinden bahsetmişler. ön lisans yada liseden bahsedilmemiş. netten çok araştırdım bir sonuca ulaşamadım. ön lisanslar içinde bir düzenleme konu değişikliği mevcut olabilir mi? ösym’ nin sağı solu belli olmuyor. sizce ön lisanslarda yeni müfredata göre mi hazırlanmalı?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 • belur (8 ay ago)
  hocam bende yorum yazmıştım ama yayınlamamışsın sadece beğendiklerine yer verdiğini…
 • Meltem (8 ay ago)
  Nerden alabiliriz. Ben ankaradayım. Almak istiyorum
 • latife (8 ay ago)
  sizin videolarınızı nereden satın alabilirim
 • belur (8 ay ago)
  hocam flash bellek li çıkardığınız videolardan almak istiyorum bugün. önce…

Rastgele Haberler »

Hakan Dede Fun »

E-Mail Aboneliği »

Email abonesi olun yayınlanan ilk haberler mail adresinize gelsin.